آدرس در مقالات انگلیسی


Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran 

 

آدرس

در مقالات فارسی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران،


عناوین اصلی