دکتر حسین صافی زاده

دانشیار پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
 33221660-63 (034)
 تلفن تماس:
 295
داخلی:
 33224613  مستقیم:
 hsafizade@kmu.ac.ir
 پست الکترونیک:

عناوین اصلی