به ترتیب حروف الفبا

حبیبه احمدی پور

متخصص پزشکی اجتماعی 
پست الکترونیک: habibehahmadipour@gmail.com

CV....​​​​​​​​​​


راحله امیرزاده


کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
پست الکترونیک: rahil.amirzadeh@gmail.com
CV....دکتر عابدین ایران پور

متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
پست الکترونیک: iranpourabedin89@gmail.com

CV....​​​​​​​​​​دکتر یونس جهانی

دکترای آمار زیستی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: yonesjahani@yahoo.com

CV .....دکتر علی اکبر حقدوست

دکترای اپیدمیولوژی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: ahaghdoost@gmail.com


دکتر علی خالویی

دکترای پزشکی اجتماعی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: dr_khalooei@yahoo.com

CV ..... 


دکتر مینا دانایی

متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: m.danaei@kmu.ac.ir, danaei.mina@gmail.com

CV ..... 

دکتر فرزانه ذوالعلی

دکترای اپیدمیولوژی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: zolalafarzaneh@gmail.com

CV.....

دکتر حسین صافی زاده

متخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیری، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکhossein.safizadeh@gmail.com

CV ..... 


دکتر وحید احمدی طباطبایی

متخصص آموزش بهداشت، 

پست الکترونیک: dr_vtabatabaei@yahoo.com

CV .....


دکتر بهشید گروسی

متخصص روانپزشکی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: behshidgarrusi@gmail.com

CV ..... 


دکتر سعیده گروسی

دکترای جامعه شناسی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پست الکترونیک: saidehgarousi@gmail.com

CV ..... 


دکتر محبت محسنی

دکترای بهداشت عمومی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: mohabbat.mohseni@gmail.com

CV ..... 


دکتر طیبه ملک محمدی

دکترای دندان پزشکی اجتماعی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: tmalekmohammadi@yahoo.com

CV .....


دکتر محمد حسین مهرالحسنی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: mhmhealth@Gmail.com , mhmhealth@kmu.ac.ir  


دکتر محسن مؤمنی

متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

پست الکترونیک: mohsenmoemeni@gmail.com,m.momeni@kmu.ac.ir


cv.....دکتر نوذر نخعی

متخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیری، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان   

پست الکترونیک: nakhaeen@yahoo.com

CV ..... 


احمد
نقیب زاده

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: naghibzadeh61@gmail.com

habibehahmadipour@gmail.com

عناوین اصلی