با توجه به اهمیت موضوع مؤلفه­ های اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1388 در این زمینه فعالیت جدی خود را آغاز نموده است.
از مهرماه سال 13
91 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی  موثر بر سلامت بطور رسمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با
بهره گیری از افراد صاحب نظر سایر دانشگاه ها تشکیل گردیده است و در این مدت کوتاه فعالیت رسمی خود ضمن پیگیری فعالیت های گذشته،  ­
برنامه­ های قابل توجهی را در دستور کار خود قرار داده است. این مرکز از همکاری با سایر سازمان­ها، مراکز تحقیقاتی و افراد علاقمند به پژوهش در حوزه عوامل موثر بر سلامت و ارتقاء آن استقبال
می نماید


عناوین اصلی