اولویت های پژوهشی این مرکز در سال 1394 عبارتند از:

1.      حمل و نقل و حوادث ترافیکی

2.      ایمنی غذا

3.      عوامل خطر بیماری های غیرواگیر (با تاکید بر مصرف دخانیات)

4.      سلامت خانواده (با تاکید بر وزن پایین هنگام تولد)

5.      نشاط اجتماعی

6.      امنیت اجتماعی

7.      سبک زندگی فردی با تاکید بر فعالیت فیزیکی

8.      سرمایه اجتماعی

 

 عناوین اصلی