به ترتیب حروف الفبا


دکتر سید حسین صابری اناری

دکتری مدیریت و اطلاع رسانی، عضو تمام وقت مرکز


دکتر حسین صافی زاده

دکتری پزشکی اجتماعی، دانشیار، عضو تمام وقت مرکز


دکتر عباس عباس زاده

دکتری پرستاری، عضو تمام وقت مرکزدکتر محمد مهدی فداکار

دکتری جامعه شناسی، عضو نیمه وقت مرکز


دکتر علی میرزا زاده​

دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، عضو نیمه وقت مرکز


دکتر نوذر نخعی

دکتری پزشکی اجتماعی، استاد، عضو نیمه وقت مرکز

عناوین اصلی