کتاب (1)

عنوانبررسی روند و تحلیل اسنادی اقدامات کشور در جهت رفع محرومیت و برقراری عدالت در سلامت در طول سال­های بعد از انقلاب اسلامی در ایران  
نویسندگان: دکتر علی اکبر حقدوست، دکتر سید آرش طهرانی بنی هاشمی، دکتر حسین صافی زاده، دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر مریم بهشتیان، دکتر محمد اسماعیل مطلق
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

 در مورد کتاب:

رشد و توسعه متوازن سلامت در تمامی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ضامن پایداری و قوام آن خواهد بود؛ لذا جهت بررسی عمیق روند ارتقاء سلامت تنها نباید به تغییرات شاخص ها نگاه نمود بلکه باید میزان ناهمگنی آن در زیر گروه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد. پرواضح است جهت تحقق این هدف ابتدا باید بر رویکرد حمایت قوانین و مقررات تاکید و به دنبال آن ساماندهی و سازماندهی بخش های گوناگون مرتبط صورت پذیرد.

این مجموعه در نوع خود شاید اولین مستندی باشد که روند تغییرات سلامت ایران را در دهه های اخیر از این زاویه بررسی نموده است.


کتاب (2)

 
عنوان و پدیدآور:  سند توسعه سلامت استان کرمان: تحلیل وضع موجود و راهبردها/ کارفرما شورای پژوهشی استانداری کرمان- دفتر امور اجتماعی و دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمان؛ مجری معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مرکز تحقیقات مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت. 
 ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان


     در مورد کتاب:

در افق برنامه، استان کرمان با اتخاذ سیاست ها و مداخلات مدبرانه در کلیه شئون جامعه، توانسته است الگوی مناسبی از توسعه پایدار و سلامت محور بر اساس ارزش های متعالی اسلامی، در سطح کشور ارائه دهد و به عنوان استان نمونه در جهت استقرار سبک زندگی سالم مبتنی بر سبک زندگی دینی و رشد شاخص های کلان توسعه انسانی (امید زندگی، نرخ باسوادی، کیفیت زندگی) و سرمایه اجتماعی در بین جامعه، گام های اساسی بردارد؛ به نحوی که مردم بدانند؛ بخواهند و بتوانند سالم بمانند و سلامت خود را افزایش دهند و در جامعه ای زندگی کنند که به آن ها اجازه سالم بودن، سالم ماندن و سالمتر شدن را بدهند و قدرت تصمیم گیری را برای سلامت خود، خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند داشته باشند.


عناوین اصلی