۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

در تاریخ 98/8/1 جلسه ای با رئیس دفتر ارتباط با صنعت و مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه در خصوص ارتباط بیشتر با سازمان ها و ارگان های دولتی به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه به خصوص در محورهای بحران و نشاط برگزار گردید و همچنین راهکارها مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.