۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

 

باهدف تدوین بسته آموزشی مولفه های اجتماعی موثر برسلامت برای دانشجویان علوم پزشکی به منظور افزایش پاسخگویی اجتماعی این کارگاه در تاریخ 98/10/3 با حضور جمعی از دانشجویان علوم پزشکی برگزار گردید در این کارگاه دکتر وحید برهانی نژاد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و دکتر ابوالفضل صلواتی زاده در خصوص مشارکت و نشاط اجتماعی تدریس نمودند.