۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

با هدف رصد وضعیت سلامت در استان و به دنبال آن تهیه گزارش جامع در سطح دانشگاه و استان جلسه ای با حضور قائم مقام محترم ریاست دانشگاه ، معاونت محترم بهداشتی و مدیر گروه بیماری های غیر واگیر و رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و جمعی از کارشناسان و مسئولین برگزار گردید و در این جلسه مقرر شد تا پایان اسفند ماه از مجموع 69 شاخص عدالت در سلامت موارد قابل احصا در معاونت بهداشتی تعیین و مابقی جهت بررسی به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت واگذار گردد.