۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند   

 

به دنبال گام های قابل توجه سازمان جهانی بهداشت برای درک تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، همچنین استراتژی از بین بردن و کاهش نابرابری سلامت، وزارت بهداشت و درمان ایران سیاست هایی در این راستا اتخاذ و دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را با هدف افزایش تحقیقات مرتبط راه اندازی نمود .از مهرماه سال ۱۳۹۱ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بطور رسمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با بهره گیری از افراد صاحب نظر سایر دانشگاه ها تشکیل گردیده است و در این مدت کوتاه فعالیت رسمی خود ضمن پیگیری فعالیت های گذشته، برنامه­ های قابل توجهی را در دستور کار خود قرار داده است.