۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

 

 

دکتر فرزانه ذوالعلی

ریاست مرکز

 

درجه علمی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

 

       

31325417

  

zolalafarzaneh@gmail.com