۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

 

 

 

 

دکتر وحیدرضا برهانی نژاد

معاون مرکز

 

درجه علمی: دکتری سلامت سالمندان
مرتبه علمی: استادیار

 

       

31325417

   

v.borhani@yahoo.com

                         

 

 

 

مژگان نگارستانی

مدیر اجرایی مرکز

 

درجه علمی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 

       

31325417

 

m.negarestani54@gmail.com

                         

 

 

 

الناز قاسمی

پژوهشگر

 

درجه علمی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 

       

31325417

   

el.ghasemi.65@gmail.com

                         

 

 

 

صابر امیرزاده

پژوهشگر

 

درجه علمی: کارشناسی ارشد آمار زیستی
 

       

31325417

   

saberamirzade@gmail.com