۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

 

دکتر علی اکبر حقدوست

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استاد

 

 

ahaghdoost@gmail.com

 

 

دکتر نوذر نخعی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استاد

 

 

nakhaeen@gmail.com

 

 

دکتر عابدین ایرانپور

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

 

iranpourabedin89@gmail.com

 

 

دکتر سید وحید احمدی طباطبائی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

 

v.tabatabaei@gmail.com

 

 

دکتر طیبه ملک محمدی

عضو وابسته

 

 

درجه علمی: دکتری تخصصی بهداشت دهان و دندان
مرتبه علمی: دانشیار

 

 

tmalekmohammadi@yahoo.com

 

 

دکتر بهشید گروسی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری تخصصی اعصاب و روان
مرتبه علمی: استاد

 

 

 

behshidgarrusi@gmail.com

 

 

دکتر سعیده گروسی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری جامعه شناسی
مرتبه علمی: استاد

 

 

 

saidehgarousi@gmail.com

 

 

دکتر علی خالویی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

dr_khalooei@yahoo.com

 

 

دکتر یونس جهانی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری آمار زیستی
مرتبه علمی: دانشیار

 

 

 

yonesjahani@yahoo.com

 

 

دکتر مریم صابر

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

 

msaber663@gmail.com

 

 

دکتر محبت محسنی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

 

mohabbat.mohseni@gmail.com

 

 

دکتر محمدمهدی فداکار

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

 

mmfadakar@yahoo.com

 

دکتر محمد حسین مهرالحسنی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: دانشیار

 

mhmhealth@gmail.com

 

 

دکتر رضا دهنویه

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: دانشیار

 

 

rdehnavi@gmail.com

 

 

دکتر سمیه نوری حکمت

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

snhekmat@gmail.com

 

 

 

دکتر فرانک بهزادی

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

faranakbehzadi@gmail.com