۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

 

 

دکتر حسین صافی زاده

عضو هیات موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

 

hossein.safizadeh@gmail.com