۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

 

 

          عنوان بررسی تجربیات مثبت و منفی ایرانیان
هدف

راستی آزمایی طرح گالوپ در اندازه گیری تجربیات مثبت و منفی ایرانیان    

محل تامین اعتبار    وزارت بهداشت
خلاصه طرح

انتخاب 5 استان و در هر استان دو شهر و در نهایت انجام مطالعه بر روی 1750

نتیجه سطح پایینی از تجربیات مثبت و سطح نسبتا بالایی از تجربیات منفی 

سطح نسبتا بالایی از عصبانیت ولی نه در حد عصبانی ترین مردم دنیا

 

 

 

        عنوان افزایش نشاط و سلامت اجتماعی در سطح استان کرمان
هدف

اندازه گیری نشاط در شهر کرمان و در نهایت مداخله جهت ارتقا آن

محل تامین اعتبار    استانداری
خلاصه طرح

انجام مطالعه کیفی و کمی جهت شناخت و درک عمیق امر نشاط و همچنین اندازه گیری آن در جمعیت عمومی  و جمعیت کارمندی.

ضمن هماهنگی با مرکز بهداشت روان معاونت بهداشتی جلسات آموزشی برای کارمندان دولت در رده های مدیریتی و کارمندی در استانداری کرمان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

        عنوان ارزیابی سریع از خودکشی منجر به فوت و موارد اقدام به خودکشی در استان کرمان
هدف

 ارزیابی سریع از وضعیت خودکشی و اقدام به خودکشی در استان کرمان و سلامت عمومی در اقدام کنندگان خودکشی و سلامت روان در جمعیت عمومی

محل تامین اعتبار    استانداری و با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب
خلاصه طرح

انجام این مطالعه در چهار بخشی:

اقدام به خودکشی در طی 1395 تا پایان نیمه اول 1397

خودکشی منجر به فوت از سال 1387 تا پایان نیمه اول 1397

بررسی سلامت عمومی در اقدام کنندگان به خودکشی

بررسی سلامت روان و افکار مرتبط با خودکشی در جمعیت عمومی

 

 

 

 

 

عنوان بررسی میزان شیوع خشونت در ایرانیان
هدف

اندازه گیری میزان خشونت در ایرانیان

محل تامین اعتبار    پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 
خلاصه طرح

انتخاب 6 استان و در هر استان دو شهر و در نهایت انجام مطالعه بر روی 1900

داده ها در حال بررسی و تحلیل می باشد.

 

 

 

عنوان Examining stigma toward people with drug addictions based on attribution theory among university students, Kerman, Iran
هدف

Examining stigma toward people with drug addictions based on attribution theory among university students, Kerman, Iran

محل تامین اعتبار    مرکز تحقیقات مراقبت HIV و بیماری های آمیزشی - مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت با همکاری پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
خلاصه طرح

In this cross sectional study, students from private and public universities in Kerman will be selected. The two main public universities and one main private university are Kerman University of Medical Sciences (KMU) , Shahid Bahonar University and Azad University

in progress