۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

 

 

 

دکتر حسین صافی زاده

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

رزومه

hossein.safizadeh@gmail.com

 

 

دکتر فرزانه ذوالعلی

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی اپیدمیولوژی 
مرتبه علمی: دانشیار

 

       

رزومه

 

zolalafarzaneh@gmail.com

   

 

 

دکتر محسن مومنی

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

mohsenmoemeni@gmail.com

 

 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری سیاستگذاری سلامت 
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

va.yazdi@gmail.com

 

 

دکتر مینا دانایی

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

 

رزومه

danaei.mina@gmail.com

 

 

دکتر حبیبه احمدی پور

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: دانشیار

 

رزومه

habibehahmadipour@gmail.com