۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ مرداد   

 

 

 

دکتر حسین صافی زاده

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

رزومه

hossein.safizadeh@gmail.com

 

 

دکتر نوذر نخعی

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استاد

 

   

رزومه

 

nakhaeen@gmail.com

   

 

دکتر محمدمهدی فداکار

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

رزومه

mmfadakar@yahoo.com

 

دکتر عباس عباس زاده

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پرستاری
مرتبه علمی: استاد

 

 

رزومه

 

aabaszadeh@hotmail.com

   

 

 

دکتر سید حسین صابری اناری

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استادیار

 

   

رزومه

 

 

   

 

 

دکتر علی میرزازاده

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

 

 

رزومه

 

ali.mirzazadeh@ucsf.edu