۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند   

لیست کارگاه های برگزار شده در 3 سال اخیر (1398-1396)

 

سال

عنوان کارگاه

نوع کارگاه

(دانشگاهی، استانی، کشوری)

تعداد شرکت کنندگان

تاریخ برگزاری

زمان کارگاه به ساعت

گروه هدف

مستندات

96

نشاط اجتماعی ،تعالی سازمان

استانی

120

4/11/96

8

مدیران اجرایی و شورای اداری استان

لینک

96

نشاط اجتماعی ،تعالی سازمانی

استانی

70

5/11/96

8

معاونین و مدیران دانشگاههای کل شهر

لینک

96

آموزشی نشاط اجتماعی

استانی

400

7/12/96

6

معاونین و نمایندگان دبیران اداره آموزش و پرورش منطقه یک

لینک

96

تئوریهای اجتماعی

دانشگاهی

20

1/11/96 تا 1/12/96

درطول یکماه به صورت هفتگی دو ساعت هر هفته

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

لینک

96

تحلیل شبکه های اجتماعی

دانشگاهی

35

9/12/96

6

اعضا هیات علمی علوم پزشکی ودانشجویان دکتری 

 

لینک

97

نشاط اجتماعی

دانشگاهی

131

11/2/97

4

کارکنان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

لینک

97

نشاط فردی و سازمانی

شهری

30

11/2/97

6

کارکنان پژوهشکده اینده پژوهی و مدیران سمن های کودکان کار

لینک

97

کارگاه کشوری SDH

کشوری

40

20/6/97

12ساعت

روسا و نمایندگلن مراکز قطب SDHکشور

لینک

97

جشنواره تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی سلامت

کشوری

40

21تا 22/6/97

20ساعت

روسا و نمایندگلن مراکز قطب SDHکشور

لینک

97

طراحی نقشه ذهنی اطلاعات تصویری

دانشگاهی

31

1/3/97

6

اعضا هیات علمی و کارکنان دانشگاه

لینک

98

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

دانشگاهی

42

26/6/98

6

اعضا هیات علمی دانشگاه و دانشجویان دکترا

لینک

98

آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت 

دانشگاهی

50

3/10/98

2

دانشجویان دانشکده پزشکی،پیراپزشکی،بهداشت و مدیریت

لینک

98

مصادیق تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با تاکید بر بیماریهای غیر واگیر

دانشگاهی

55

14/12/98

4

دانشجویان دانشکده پزشکی،پیراپزشکی،بهداشت و مدیریت

لینک

98

نشاط اجتماعی

دانشگاهی

55

14/12/98

2

دانشجویان دانشکده پزشکی،پیراپزشکی،بهداشت و مدیریت

لینک

98

نشاط فردی و مشارکت اجتماعی

دانشگاهی

50

3/10/98

2

دانشجویان دانشکده پزشکی،پیراپزشکی،بهداشت و مدیریت

لینک