۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ اسفند   

 

سال 

بودجه مصوب

بودجه تخصیصی

جذب گرنت (میلیون ریال)

     

 مستندات

ملی (داخلی)

بین المللی (خارجی)

1398

-

-

393

 

قرارداد 1 ، قرارداد های 2 تا 9

1397

-

-

1200

 

 نامه جشنواره

1396

-

-

100

 

تفاهم نامه: برگ 1، 2، 3، 4