۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند   
 
 

ردیف

عنوان طرح

دانلود پروپزال

مصوبه شورا پیشرفت کار

1

ایجاد حساسیت جهت افزایش مشارکت بخش های غیر سلامت در حوزه مولفه های اجتماعی سلامت مبتنی بر اهداف جشنواره ملی مسئولیت اجتماعی سلامت

فایل 1

فایل 1 فایل 1

2

سنجش احساسات کلی ایرانیان (تجربیات مثبت و منفی) در ایران در سال 1397

فایل 2

فایل 2 فایل 2 و 3

3

سنجش میزان شیوع خشونت در ایرانیان در سال 1397

فایل 4

فایل 4 فایل 5