۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱ آبان  

مورخ 1402/07/25 ویدئو کنفرانس مشترک با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد با عنوان" طراحی، اجرا و ارزشیابی راهکارهای موثر متناسب کاهش حوادث جاده ای یزد به کرمان در سال 1402" برگزار گردید. در این ویدئوکنفرانس اعضای مرکز و پژوهشگران پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت شرکت داشتند. در پایان پیشنهادات برای انجام کار پژوهشی به صورت مشترک بین دو مرکز تحقیقات ارائه و همچنین نکات تکمیلی جهت طراحی بهتر پژوهش بحث و تبادل نظر شد.