۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد   

 

دکتر حسین صافی زاده

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

رزومه

علم سنجی

hossein.safizadeh@gmail.com

 

 

دکتر وحید رضا برهانی نژاد

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی سالمند شناسی
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

علم سنجی

  

v.borhani@yahoo.com

                 

 

دکتر محسن مومنی

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

علم سنجی

mohsenmoemeni@gmail.com

 

 

دکتر مینا دانایی

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

علم سنجی

danaei.mina@gmail.com

 

 

دکتر حبیبه احمدی پور

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

علم سنجی

habibehahmadipour@gmail.com 

 

 

دکتر بهشید گروسی

عضو وابسته

درجه علمی: دکتری تخصصی اعصاب و روان
مرتبه علمی: استاد

 

علم سنجی

behshidgarrusi@gmail.com

 

 

دکتر علی خالوئی

عضو وابسته

درجه علمی: دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

 

علم سنجی

dr_khalooei@yahoo.com

 

 

دکتر مریم صابر

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

      

رزومه

علم سنجی

  

msaber663@gmail.com

                 

 

دکتر سمیه علیزاده

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

      

رزومه

علم سنجی

  

alizade2009@yahoo.com 

            

 

دکتر بهروز طلائی

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی علوم تغذیه
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

علم سنجی

  

b.talaei@kmu.ac.ir 

            

 

دکتر علی بهرام نژاد

عضو وابسته

درجه علمی: دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

مرتبه علمی: فاقد

 

bahramnejad1345@gmail.com