۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۵ ارديبهشت   

 

 

 

دکتر حسین صافی زاده

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

رزومه

علم سنجی

 

hossein.safizadeh@gmail.com

 

 

دکتر نوذر نخعی

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استاد

 

   

رزومه

علم سنجی

 

nakhaeen@gmail.com

   

 

دکتر محمدمهدی فداکار

عضو وابسته

 

درجه علمی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

 

رزومه

علم سنجی

 

mmfadakar@yahoo.com

 

دکتر عباس عباس زاده

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پرستاری
مرتبه علمی: استاد

 

 

رزومه

علم سنجی

 

 

aabaszadeh@hotmail.com

   

 

 

دکتر سید حسین صابری اناری

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استادیار

 

   

رزومه

علم سنجی

 

 

   

 

 

دکتر علی میرزازاده

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

 

 

رزومه

 

ali.mirzazadeh@ucsf.edu