۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۵ ارديبهشت   

سید وحید احمدی طباطبایی

رئیس شورا پژوهشی

 

درجه علمیدکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

      

رزومه

علم سنجی

  

v.tabatabaei@gmail.com

                 

 

 

دکتر حسین صافی زاده

دبیر شورا پژوهشی

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

رزومه

علم سنجی

hossein.safizadeh@gmail.com


 

دکتر وحید رضا برهانی نژاد

عضو شورا پژوهشی

درجه علمی: دکتری تخصصی سالمند شناسی
مرتبه علمی: استادیار

       

رزومه

علم سنجی

 

v.borhani@yahoo.com

                

 

 

 

دکتر عابدین ایرانپور

عضو شورا پژوهشی

 

درجه علمی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

علم سنجی

iranpourabedin89@gmail.com

 

 

دکتر محسن مومنی

عضو شورا پژوهشی

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

علم سنجی

mohsenmoemeni@gmail.com

 

 

دکتر مینا دانایی

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

رزومه

علم سنجی

danaei.mina@gmail.com

 

 

دکتر حبیبه احمدی پور

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: دانشیار

رزومه

علم سنجی

habibehahmadipour@gmail.com 

 

دکتر بهشید گروسی

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی اعصاب و روان
مرتبه علمی: استاد

 

علم سنجی

behshidgarrusi@gmail.com

 

 

دکتر علی خالوئی

عضو وابسته

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

 

علم سنجی

dr_khalooei@yahoo.com