۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين

لاین تحقیقاتی مرکز

 

دپارتمان

کرسی

مسئول کرسی

سلامت خانواده

سلامت مادر وکودک

خانم دکتر حبیبه احمدی پور

سلامت سالمندی

آقای دکتر وحیدرضا برهانی نژاد

سلامت اجتماعی

نشاط اجتماعی

آقای دکتر سید وحید احمدی طباطبائی

سبک زندگی و رفتار

آقای دکتر محسن مومنی و خانم دکتر مینا دانایی

آسیب های روانی اجتماعی و اعتیاد

آقای دکتر علی بهرام نژاد

ارزیابی پیامدهای سلامت

آقای دکتر سید وحید احمدی طباطبائی

شمول اجتماعی و عدم تبعیض در اقلیت ها و مهاجرین

خانم زهرا موسی پور

امنیت غذایی

آقای دکتر بهروز طلایی

پیشگیری از بیماری ها با رویکرد SDH

پیشگیری از بیماری های واگیر

آقای دکتر علی خالویی

پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

آقای دکتر حسین صافی زاده