۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
ابعاد سلامت سالمندان
سلسله مباحث اپیدمیولوژی اجتماعی
در این کارگاه روش تنظیم داده‌های حاصل از مطالعات کیفی با استفاده از نرم‌افزار MAX-QDA در جهت کمک به تحلیل داده‌های حاصل از مطالعه آموزش داده خواهد شد.
معیارهای ارتقاء سلامت روان
مدرس دکتر محسن مومنی
مدرس ابوالفضل صلواتی زاده
مدرس دکتر فرزانه ذوالعلی
مدرس دکتر فرزانه ذوالعلی