۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   

عنوان

سنجش احساسات کلی ایرانیان (تجربیات مثبت و منفی) در ایران در سال 1397

سال

1397

شماره طرح

97000042

مجری

فرزانه ذوالعلی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی وضعیت اعتیاد به شبکه های اجتماعی ، علل و انگیزه های استفاده، الگوی اعتیاد به آن ها، تاثیرات فردی، ‏اجتماعی و خانوادگی آن ها در جمعیت 10 تا 65 سال شهر کرمان در سال 1397‏

سال

1397

شماره طرح

97000283

مجری

علی اکبر حق دوست

 

 

 

 

 

 

عنوان

سنجش میزان شیوع خشونت در ایرانیان در سال 1397

سال

1397

شماره طرح

97000510

مجری

فرزانه ذوالعلی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره گیری از خدمات سلامت در بین سالمندان شهر کرمان

سال

1397

شماره طرح

97000704

مجری

محبت محسنی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی میزان بروز و تعیین عوامل موثر در اختلالات متابولیک مادرزادی و اختلالات آلرژیک و بررسی توزیع جغرافیایی آن با استفاده از سیستم ثبت توزیع شیر خشک های متابولیک و هیپو آلرژیک بین سال های 96-1393در سطح کشور ایران

سال

1397

شماره طرح

97000772

مجری

فرزانه ذوالعلی

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی عوامل مرتبط با بهره¬مندی از خدمات بستری در بین سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان-های آموزشی شهر کرمان-97-1396

سال

1397

شماره طرح

97000798

مجری

نسرین نیک نفس

 

 

 

 

 

 

عنوان

ایجاد حساسیت جهت افزایش مشارکت بخش های غیر سلامت در حوزه مولفه های اجتماعی سلامت مبتنی بر اهداف جشنواره ملی مسئولیت اجتماعی سلامت

سال

1397

شماره طرح

97000927

مجری

فرزانه ذوالعلی

 

 

 

 

 

 

عنوان

وزن دهی و مدلسازی فاکتورهای موثر بر غلظت هورمون های کورتیزول و ملاتونین سرم کارگران نوبت کار با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی در سال 1397: مطالعه موردی شرکت معدنی و صنعتی

سال

1397

شماره طرح

97000962

مجری

سجاد زارع

 

 

 

 

 

 

عنوان

رابطه استعلای سالمندی (ژروترانسندنس) با افسردگی و رضایت از زندگی سالمندان ایرانی مقیم جامعه

سال

1397

شماره طرح

97000968

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی کیفیت زندگی کاری و نشاط کارکنان در کارکنان بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان : نقش میانجی گری عوامل تاثیر گذار نشاط در محیط کار

سال

1397

شماره طرح

97000978

مجری

مژگان نگارستانی

 

 

 

 

 

 

عنوان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 1398

سال

1397

شماره طرح

97000992

مجری

صابر امیرزاده گوغری

 

 

 

 

 

عنوان

ارزیابی استفاده از خدمات بهداشتی نوین ارائه شده توسط مراکز و پایگاه های خدمات جامع سلامت شهری در شهر کرمان در سال 1398

سال

1397

شماره طرح

97000993

مجری

محمد ثمری

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی پیمایشی وضعیت سلامت روان، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی میان ساکنان مناطق حاشیه نشین شهر کرمان در سال 1397

سال

1397

شماره طرح

97000994

مجری

فرزانه ذوالعلی